Visar inlägg från december 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Centern och Annie Lööf uppmanar anställda att inte gå med i facket!!

Jag var inne på Centerns hemsida och kollade hur detta parti och dess partiledare tänkte

om fackföreningar och givetvis löntagarnas rättigheter inom arbetsmarknaden

Det som slog mig vad att detta parti med sin ledstjärna (Annie Lööf) inte står upp för lika rättigheter på arbetsmarknaden,utan anser att vi skall gå ifrån den svenska modellen så som det finns i dag med kollektivavtal,försäkringar mm

Detta står på hemsidan (Centerpartiet)

Men på mindre företag är relationen mellan dig som jobbar och din arbetsgivare ofta god. Där kan du påverka dina arbetsförhållanden genom att prata direkt med din chef och då behöver du kanske inte gå med i facket.

Centerpartiet tycker inte att en fackförening ska kunna lägga sig i villkoren på en arbetsplats där ingen av de anställda är medlemmar. Vi tycker också att arbetsmarknadens parter, det vill säga de anställda, fackföreningarna och företagen, borde kunna komma överens om hur stor en strejk ska vara. Om man inte kan komma överens anser vi att politikerna ska kunna ta ansvar genom lagstiftning.

Fakta

Inom Städ och service branscherna

70% arbetar på små företag.

Cirka 70 % som inte har kollektivavtal bland de anställda har mycket sämre villkor när det gäller lön och allmänna villkor exempelvis på detta är

Behovsanställningar inga fasta tider i veckan (ringer in vid arbetsgivarbehov)

flera tusen kronor i lägre lön,ingen övertidsersättning, mm inga försäkringar samt avtalspension.

Slutsatsen

Annie Lööf och Centerpartiet har ingen aning om hur vanligt folk har det på arbetsmarknaden,utan som en vettvillig och utan erfarenhet spottar ut företagsvänliga fraser utan det minsta tanke på konsekvensen det blir för vanligt folk,.

Bevare mig väl för detta politiska parti och partiledare.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lurad på sjuklön!!

Hejsan.


Jag har lite frågor angående sjuklöneperiod och kontrakt på arbetet. Jag fick fast anställning, eller tillsvidare anställning som det så fint heter
precis i början på Mars.

 Dagen efter var jag tvungen att uppsöka läkare och blev då sjukskriven i 10 dagar. nu har sjukskrivningen blivit förlängd till 6 ytterligare veckor. Jag har alltså inte kunnat arbeta sen jag skrev mitt kontrakt. Idag bad min chef mig att komma ner till jobbet och ta med mitt kontrakt. Detta gjorde jag. Och det visade sig att de ville skriva om kontraktet för att slippa betala sjuklön, vilket de då vill att försäkringskassan skall göra detta. De bröt då min fast anställning och bad mig skriva på ett kontrakt för enstaka dagar och har nu lovat mig en fast anställning så fort jag kan börja jobba igen..
Eftersom jag är väldigt oerfaren när det gäller sånt här och detta är mitt första fasta jobb har jag nu i efterhand förstått att detta är fel. Jag är ung och vet inte riktigt vad jag skall göra nu.

Tacksam för hjälp om hur jag skall gå till väga nu. Försäkringskassan kommer ju aldrig vilja betala detta. Har min arbetsgivare rätt att göra såhär? Jag känner mig grundlurad. (Ej medlem i facket)


Svar

Sjuklönelagen säger att arbetsgivaren skall betala sjuklön om man har arbetat i 14 dagar eller fått en anställning som varar i mer än 1 månad. Se sjuklönelagen 3 §

I ditt fall hade du en tillsvidare anställning,som sen ändrades till en tidsbegränsad anställning.(Frivilligt ingått en omskrivning)

Som då inte kan ge dig rätt till sjuklön efter som du då inte arbetat i 14 dagar.

Har du blivit lurad?

Givetvis är det så,efter som du nu formellt accepterat att skriva om ditt anställningsavtal från en tillsvidare till en tidsbegränsad anställning som är kortare än 1 månad.

Sen vad det beträffar din rätt att få detta juridiskt prövat så som att du var oerfaren och inte visste reglerna,är tyvärr inte skäl för att en domstol skall lyfta frågan i rätten.

Man skall alltid vara försiktigt vid kontraktering och få detta granskat av en juridisk person.

I ditt fall borde du varit medlem i de fack som har kollektivavtal med företaget.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad skall stå i ett anställningsavtal?

Vad skall stå i ett anställningsavtal?


Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

Viktigt att det står hur många timmar man skal arbeta i veckan,eftersom arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön,om man har arbetat mer än 14 dagar eller om anställningen varar mer än en månad

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall, kan ha en annan skrivning(Ring facket ni är medlemmar i eller kontakta en jurist

   De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Lag (2006:440).

Om ni har frågor angående er anställning ,så får ni skriva till mig på epost adressen b.lindberg@me.com

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Finns behovsanställning?

Jag får många frågor om detta med behovsanställningar,och vad som gäller då.

Det tråkiga är att denna anställningsform har blivit vedertaget på många arbetsplatser, men är i stort sätt inte förenat med den lagstiftning som nu finns.
Och om man nu varit anställd i mer än en månad med denna typ av anställningsform,så har man egentligen en tillsvidareanställning.

Viktigt att notera så kan det finnas undantag i några kollektivavtal,men då måste det stå väldigt tydligt exempelvis vikariat eller tidsbegränsad med slutdatum

Förklaring angående lagtexten

Anställningsavtal enligt lagen

4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills vidare.

Här måste stå slutdatum,annars är det ett formfel och då räknas det som tillsvidareanställning

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid.

Här är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facket om nu de anställda är medlemmar

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört.

Att tänka på så har man företrädesrätt om tidbegränsad eller vikariatet varar mer än 12 månader

och då måste arbetsgivaren varsla dig 1 månad innan arbetet upphör,och informera dig om din rätt

Det finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

I normala fall upphör anställningen inom en månad om arbetsgivaren har meddelat att anställningen skall upphör(Skriftligt)

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Exempelvis inte betalar ut lönen enligt avtal eller överenskommelse

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan.

Notera

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 8-10, 15, 16, 19, 20 och 28-33 §§. Lag (2010:1230).

Anställningsformerna enligt lagen

Att notera så måste alltid arbetsgivaren lämna dig ett skriftligt anställningsavtal, om arbetet varar mer än en månad.

Facket rekommendera samtliga arbetsgivare att skriva anställningsavtal i samband med anställnings början,efter som det är arbetsgivaren som har bevisbördan när det gäller anställningsformen.

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

 Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Lag (2007:391).

Notera så finns det undantag i vissa kollektivavtal

Har ni frågor om ert arbete,så kan ni skicka epost till mig på adressen

b.lindberg@me.com


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Brott mot anställningsavtalet

Detta handlar om en kvinna inom städyrket som ringde facket.

Händelsebeskrivningen

Kvinnan arbetade sex timmar om dagen sen några år tillbaka.

I april meddelade arbetsgivaren att ett av hennes objekt hade upphört på grund av henne?Arbetsgivaren sänkte då tiden per dag med två timmar,från då sex till fyra timmar.

Efter några månader kontaktade den anställde facket på grund av att arbetsgivaren vill påtvinga henne att skriva ett nytt anställningsavtal där det framkommer att hon inte fick arbeta mer än den tid som hon hade på företaget.

Fackets agerande och bedömning.

Vi börjar med att arbetsgivaren sänkte tiden från sex till fyra timmar.

Enligt lagen om anställningsskydd så innebär detta att man i grunden blivit avskedad,eftersom arbetsgivaren inte kan ensidigt sänka timmar från en anställd utan en skriftlig överenskommelse,där det framkommer att den anställde gått med på detta frivilligt.

Man måste då skriver ett nytt anställningsavtalet.

I detta fall fanns inte det någon överenskommelse,dessutom hade arbetsgivaren inte varslat henne eller hennes fackförbund skriftligt så som lagen säger.

Sen vad det beträffar att tvinga henne att skriva ett anställningsavtal,som säga att hon inte får arbeta på annat företag i samma bransch,är i direkt strid mot gällande kollektivavtal,efter om företaget inte kan erbjuda henne en heltidsanställd.

Facket har begärt förhandling,med rubriken brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot gällande kollektivavtal.

Att tänka på om detta händer er

Vänta inte,om arbetsgivaren vill förändra ert anställningsavtal,utan kontakta omgående facket eller om ni inte är medlem en jurist.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg