Ibland får man frågor som berör val av skyddsombud,framför allt på arbetsplatser som det är låg organisationsgrad.

Jag har sammanställt en del frågor och svar utifrån dagens lagstiftning så som jag och givetvis regelverket ser på det.


Hur blir man skyddsombud?

Normalt är det det de fackliga organisationerna som utser skyddsombud. Om fackorganisation/kollektivavtal saknas kan skyddsombud utses av personalen.

Hur registrerar man sig som skyddsombud?

Den fackliga organisation som valt skyddsombudet skall göra en anmälan, om vem som valts, på en särskild blankett, till Arbetsmiljöverket. Blanketter kan man ringa och beställa gratis från Arbetsmiljöverkets Publikationsservice, telefon 08-730 97 00.
Den som är anmäld får tidningen "Du och jobbet" hem i brevlådan. Får man tidningen är man registrerad som skyddsombud.

Arbetsgivaren skall meddelas vem som valts till skyddsombud. Den som utser skyddsombud skall också meddela arbetsgivaren vilket skyddsområde uppdraget avser.

Hur många skyddsombud får man vara på en arbetsplats?

Det finns inga begränsningar i Arbetsmiljölagen. När det finns flera fackliga organisationer på arbetsplatsen bestämmer facken själva om de skall ha gemensamt skyddsombud eller välja var sitt. Erfarenheten har visat att det på  arbetsplatser med upp till 40 anställda ofta fungerar bäst med att välja ett skyddsombud och en ersättare, som företräder all personal.

Är arbetsplatsombud/ kontaktombud automatiskt också skyddsombud?

Nej. Skyddsombud, med de rättigheter som följer av AML kap 6, är man endast om man är vald och anmäld som skyddsombud av facket. Man kan givetvis vara arbetsplatsombud/ kontaktombud och skyddsombud samtidigt.

Är miljöombud och skyddsombud samma sak?

Nej, miljöombud är en person på arbetsplatsen som valts av chefen och som skall hjälpa chefen att uppfylla mål när det gäller verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Skyddsombud är ett fackligt uppdrag där facket är uppdragsgivare och där uppgiften är att företräda arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Det finns dock inget som hindrar att en och samma person är både skyddsombud och miljöombud, det kan till och med vara praktiskt då flera uppgifter tangerar varann, men man måste vara medveten om att det är två olika roller, skyddsombudet har lagfästa rättigheter i Arbetsmiljölagen, miljöombud är ett arbetsgivaruppdrag.

När måste man ha huvudskyddsombud?

Enligt AML kap 6 § 3 gäller att finns det fler än ett skyddsombud på ett arbetsställe skall ett av dem utses som huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. 

Kan arbetsgivaren eller Arbetsmiljöinspektionen lägga sig i vem som väljs till skyddsombud?

Nej. Arbetsgivaren får varken lägga sig i vem som väljs eller på annat sätt påverka hur skyddsombudet utför sina arbetsuppgifter. I AML kap. 6 §§ 10 och 11 finns de s.k. trakasseribestämmelserna som varje chef bör känna till. Arbetsmiljöinspektionen får inte med stöd av kapitel 6 i AML ställa krav på fack eller arbetsgivare.

Vilken information är arbetsgivaren skyldig att ge skyddsombudet?

I princip information om allt som kan ha betydelse för arbetsmiljön. Närmare regleras detta i AML kapitel 6 §§ 4 och 6. I ett flertal AFS finns också krav på att skyddsombud skall informeras t.ex. AFS:ar om Ensamarbete, Våld och hot, Minderåriga m.fl.


Har jag som skyddsombud rätt att delta i planering 

Ja. Arbetsgivaren är skyldig att låta skyddsombud medverka vid planering och lägga sina synpunkter på ny arbetsorganisation, nya arbetsmetoder mm. Observera att enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren vid organisationsförändringar skyldig att göra en riskanalys och dokumentera den skriftligt (AFS 2001:1 § 8)

Har jag rätt till utbildning och hur får jag den?

Ja, enligt AML kap 6 § 4. Dessutom har man möjlighet att begära särskild utbildning inom ett vist ämne om det kan vara motiverat utifrån arbetsförhållandena.

Var kan jag få råd och stöd om jag inte vet hur jag skall hantera en viss fråga?

I första hand skall du vända dig till uppdragsgivaren, som är den fackliga organisation som utsett dig