dina försäkringar på din arbetsplats


Hej

Här om dagen fick jag ett brev från facket om att min arbetsgivare inte har kollektivavtal.

Nu funderar jag på att gå ur facket, efter som min arbetsgivare blivit arg på facket.

Min fråga till dig är varför måste vi ha kollektivavtal på vår arbetsplats.

Svar

I Sverige har vi inga garantier om lön och allmänna villkor,allt detta regleras i kollektivavtal.

Om en arbetsgivare inte har avtal med facket gäller endast de du och han har kommit överens om.

Av den granskning vi har gjort med företag som nu inte har kollektivavtal så har det visats sig att risken är stor att den anställde inte får någon semesterlön,övertidsersättning,fasta timmar i veckan,sjuklön,arbetsskadeförsäkring,avtalspension,livförsäkring om man nu skulle dö på arbetsplatsen eller i hemmet mm

Så facket enligt min mening har bara gjort sitt arbete hos er,att se till och försäkra dina villkor på din arbetsplats,för annars gäller bara det du och han kommit överens om

Att tänka på för en anställd är att alltid kontrollera följande.

Försäkringarna på arbetsplatsen (Ring gärna Fora)

Avtalspension om arbetsgivaren sätter in 4,5% om året.

Lönespecifikation mycket viktigt bevis om arbetsgivaren betalat in alla skatter glöm inte att de du som är ansvarig för att skatten betalas in.

Om man har kollektivavtal

Att ni har ett anställningsavtal0 kommentarer | Skriv en kommentar

Omplacering enligt lagen om anställningsskydd

Hej

Jag arbetar på ett större företag i Eskilstuna,i förra veckan kom min arbetsgivare till mig och sa att jag skall bli omplacerat till Örebro cirka 10 mil bort,han påstår också att om jag tackar nej blir jag uppsagt direkt,kan detta verkligen vara rimligt vi har hur mycket arbete som möjligt och vad jag vet är jag bland de som varit längst på företaget.

Ej medlem i facket

Tacksam för råd

Svar

Detta med omplacering enligt lagen om anställningsskydd har varit föremål för många diskussioner,och är inte så lätt att ge en ensidig bedömning,vad som är rätt.

I vilket fall,så kan man konstatera i ditt fall,att arbetsgivaren påstår att han kan omplacera dig direkt till Örebro,på grund av organisationsskäl i detta man i folkmun menar med arbetsbrist, detta behöver alltså inte innebära att det är minskat arbete utan det kan då vara att arbetsgivaren anser av andra skäl att det föreligger en arbetsbrist exempelvis ekonomiska eller att han vill omorganisera sin verksamhet.

Detta kan vara svår att förstå, med i ditt fall kan man säga att arbetsgivaren har åberopat arbetsbrist så som då lagen säger.

Fackets tolkning i detta med omplacering /Arbetsbrist

Om en arbetsbristdrabbad arbetstagare avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande får arbetsgivaren därför normalt anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och ha saklig grund för uppsägningen av den arbetstagaren. 2009:50 utdraget från domen

Notera så får inte en omplacering strida mot god sed,så som exempelvis personliga skäl

Omplaceringsskyldighet

Har företaget flera driftsenheter bör undersökningen ta sikte på alla dessa, det finns således ingen geografisk begränsning inom Sverige. Det innebär att om ett företag har en ledig tjänst på annan ort så ska först en omplacering (enligt 22 § LAS/LAS 7§) vidtas på orten som drabbas av driftsinskränkningen. Den som sedan står inför att bli uppsagd ska då bli erbjuden den lediga tjänsten på annan ort.

Detta innebär att arbetsgivaren måste påkalla förhandling med facket och då tala om vilka personer som riskerar att bli av med sitt arbete på orten,(Enligt turordningen) exempelvis om han anser det är 5 stycken, där efter kan han erbjuda omplacering utifrån dessa personer och då behöver detta inte vara i turordning.


Nu har dock arbetsgivarorganisationen en annan tolkning i detta,och det är den du nu råkade utför att man kan välja fritt vem man vill,bara man kan konstatera att det finns arbetsbrist på orten,med andra ord om nu arbetsgivaren anser det att det är arbetsbrist.

Råd till dig i detta efter som du inte är medlem i facket, blir att du bör troligtvis acceptera omplaceringen och inte ta strid i frågan.
Detta på grund av ekonomiska skäl och inte juridiska, efter som det innebär mycket stora risker för dig ekonomiskt ifall du skulle förlora i rätten

0 kommentarer | Skriv en kommentar

uppsagd på grund av personliga skäl

Hej

För en månad sedan blev jag uppsagd på grund av för hög sjukfrånvaro och att jag inte följt kravet på att lämna in läkarintyg från 1 dagen(krav på mig sedan 1 år tillbaka)

Jag har påpekat för arbetsgivaren att jag har svårt för att få tid hos min husläkare samma dag.Tyvärr lyssnar han inte utan säger att detta är mitt ansvar.Min fråga har arbetsgivaren gjort rätt att säga upp mig på dessa villkor?

Har kontaktat facket,men de kan inte hjälpa mig efter som jag inte är medlem

Svar.

När det gäller arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg från 1 dagen,så har han rätt enligt lagen om sjuklön,men samtidigt har han då en skyldighet att göra en rehabiliteringsutredning enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken så svar på din fråga om arbetsgivaren gjort rätt att säga upp dig blir då givetvis nej. om man utgår från från de lagar och domar som finns.

I ditt fall skulle då uppsägningen vara på grund av sjukdom och olovlig frånvaro (detta för att du inte lämnat in läkarintyg i rätt tid)

Så här borde de vara i ditt fall om man utgår från de lagar och de regler som nu finns.


Företaget måste har en rehabilitering och anpassning rutiner enligt arbetsmiljölagen och föreskriften 1994:1 samt socialförsäkringsbalkens 30 kap.
Exempel i ditt fall borde arbetsgivaren börja med en rehabiliteringsutredning,där man fastställer en handlingsplan för dig,innan han kräver läkarintyg från första dagen.I handlingsplanen skall då arbetsgivaren underlätta det för dig att komma i kontakt med läkare eller företagshälsan detta för att utreda orsaken till din frånvaro.
När allt detta är på plats och du ändå inte går till doktorn eller följer rehabiliteringsprocessen då först kan det bli aktuellt att han säger upp dig på grund av personliga skäl.
Råd till dig blir då att kontakta advokat,och rådfråga,men av egen erfarenhet så kan det bli en långdragen process,och mycket dyrt om du förlorar.

Hänvisningar lagar och domar

Arbetsmiljölagen arbetsgivarens skyldighet 3 kapitel 2a) samt 2c)

Föreskriften anpassning och rehabilitering AFS 1994:1

Socialförsäkringsbalken 30 kap

Lag om sjuklön 10 a) kan stå annat i kollektivavtalet om det finns på arbetsplatsen


Dom 2006:90 (Arbetsdomstolen)

0 kommentarer | Skriv en kommentar

rådgivning när det gäller företrädesrätten!

Hej

För tre månader sedan upphörde min anställning efter 3 års tid.(Arbetsbrist)

Nu har jag hört att företaget börjar anställa ny personal,min undran är om jag inget har rätt att få förtur på dessa arbeten? Är förvisso inte medlem i facket,men gäller inte lagen alla?

Funderar på att gå till en jurist?

Svar

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) § 25 har du företrädesrätt till återanställning om du (samtliga kriterier ska vara uppfyllda)

1 Har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren*.

(Behöver inte vara fast anställning,utan man räknar all anställning på företaget)

2.Har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen

3.Skriftligen har anmält till arbetsgivaren att du tar i anspråk din företrädesrätt (arbetsgivaren ska redogöra för hur och när detta ska göras).

Detta glömmer de flesta att göra,att skriftligt begära företrädesrätt till arbetsgivaren.

Det räcker inte att säga man har muntligt sagt att man vill ha detta,orsaken är att det är du som har bevisbördan

Som säsongsanställd får du företrädesrätt till ny säsongsanställning när du varit anställd mer än sex månader under de senaste två åren.

Var gäller företrädesrätt till återanställning?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) § 25 gäller företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där arbetstagaren tidigare varit sysselsatt. Det innebär att företrädesrätten inte gäller för samtliga lediga tjänster som arbetsgivaren har, utan bara för ett begränsat område.

Exempelvis kan företag ha olika kollektivavtal och då gäller det bara de avtalsområde som jag sist arbetade för.(Uppsagd på grund av arbetsbrist)

LAS § 25 är dispositiv, möjlig att ändra med lokala avtal, och därför kan arbetsgivaren och det lokala facket teckna avtal om vad som ska ingå i definitionen av verksamhet mm

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från det att du får beskedet och nio månader efter det att anställningen upphört. Arbetsgivaren ska, när lediga tjänster uppstår, erbjuda dig återanställning om du har företrädesrätt och tillräckliga kvalifikationer.

Om ni är flera som har företrädesrätt och tillräckliga kvalifikationer, har den med längst anställningstid förtur.

Observera att företrädesrätten endast gäller nyanställningar, och inte då tjänster tas i anspråk för omplaceringar eller arbetstagare som har anmält önskemål om ökad sysselsättningsgrad.

Slutsatsen

Efter som du nu inte är medlem kan jag bara rekommendera dig,att det kan bli mycket svårt att få hemgång i din företrädesrätt,om nu inte arbetsgivaren är snäll nog att ringa dig.

Men av erfarenhet är det många parametrar och mycket hög bevisbörda för den enskilde,att det nästa alltid slutar att man inte får rätt.

Så mitt råd till dig är att glömma detta arbete,och försök hitta ett nytt du spar både hälsa och pengar.0 kommentarer | Skriv en kommentar

Får arbetsgivaren göra löneavdrag på mig?

Hej

Jag arbetar på ett städföretag

i förra veckan råkade jag sätta på larmet hos en kund, givetvis olyckligt.

Några dagar efter kom min arbetsgivare och sa att han har fått en räkning på 3000 kr på grund av utryckningen.
Nu har min arbetsgivare gjort löneavdrag på mig,får han verkligen göra detta?Har ringt facket,men de kan inte hjälpa mig efter som jag inte är medlem.

SVAR:

Arbetsgivaren har inte rätt att göra sådan här avdrag godtyckligt, dvs utan ditt godkännande enligt kvittningslagen.
Det du kan göra är att skicka en lönefordran till din arbetsgivare och skriftligen begära pengarna tillbaka eller säga till han att detta inte är lagligt.

Men av erfarenhet så blir mitt bästa råd i ditt fall att inte driva ärendet om inte arbetsgivaren betalar detta frivilligt,orsaken är helt enkelt att det blir för dyrt med jurister mm i förhållande till skulden.


Äldre inlägg

Nyare inlägg